Bértámogatási lehetőségek

 

Az Ifjúsági Garancia program keretében az alábbi bértámogatási lehetőségek igénybevételére van lehetőség. A támogatásokról és a programban való részvétel részletes feltételeiről a Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztályai tudnak bővebb felvilágosítást adni.

1. Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás

 • A projektben egyféle konstrukcióban nyújtható foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás: „legfeljebb 8+4”. A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap lehet, további 4 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett. (Amennyiben a támogatás nem 8+4=12 hónapra kerül megállapításra, akkor minden elemét arányosan csökkenteni kell.) A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 70%-a.

 • Jogszabályok:

  • A foglalkoztatást bővítő támogatás tekintetében az Flt. 16. §-ában és a 6/1996. (VII. 16.) MÜM rendelet 11. §-ában foglalt rendelkezésektől eltérni nem lehet (a 6/1996 (VII. 16.) MÜM 26/B. § (1) bekezdése c) pontja szerint).

  • Ennek értelmében a munkaadó részére külön jogszabályban (ld. előbbi jogszabályokban) meghatározott hátrányos, illetve súlyosan hátrányos helyzetű álláskereső, megváltozott munkaképességű személy munkaviszony keretében, teljes, vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben történő foglalkoztatásához a munkabér és szociális hozzájárulási adója legfeljebb 50%-ának, megváltozott munkaképességű személy esetében legfeljebb 60%-ának megfelelő összegű támogatás nyújtható, ha a munkaadó a foglalkoztatást legalább a támogatás folyósításának időtartama alatt vállalja. Ha a munkaadó a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti szociális szövetkezet, a támogatás mértéke a munkabér és járuléka legfeljebb 70%-áig terjedhet feltéve, hogy a munkaadó vállalja a hátrányos helyzetű személy továbbfoglalkoztatását legalább a támogatás folyósítási időtartama 50%-ának megfelelő időtartamra (a támogatás és a továbbfoglalkoztatás együttes időtartama legfeljebb egy év lehet).

   • Az iménti bekezdésben említett jogi szabályozások nem tiltják azt, hogy a támogatás olyan egyedi konstrukcióban valósuljon meg, amely a részvevők későbbi, támogatás nélküli foglalkoztatását leginkább elősegíti, de teljesül az, hogy a nyújtott támogatás a teljes foglalkoztatás időtartama alatt nem haladja meg a foglalkoztatott személy munkabérének és szociális hozzájárulási adójának megjelölt százalékát.

   • A foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás szigorú jogi szabályozásából következően ügyelni szükséges arra – a fenti támogatási konstrukcióban is –, hogy a támogatás kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános csoportmentességi rendelet) I. fejezet 1. cikk f) pontjában, illetve a III. fejezet 6. szakasz 32. és 33. cikkben foglaltakkal összhangban nyújtható, másként (de minimis támogatásként) nem.

2. Bérköltség-támogatás

 • A munkaadó részére a munkaviszonyban, teljes munkaidőben, vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben foglalkoztatott személy munkabére és szociális hozzájárulási adója legfeljebb száz százalékának megfelelő összegű támogatás nyújtható (Flt. 19/B. § (3) bekezdése alapján).

 • A projektben három konstrukcióban nyújtható bérköltség támogatás, csak a nyilvántartott álláskeresők esetében. Mind a három esetben a támogatás elnyeréséhez szükséges, hogy a munkaadónál a résztvevő felvétele a kérelem benyújtását megelőző 6 havi átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám növekedését eredményezze.

  1. „legfeljebb 90 nap” – de minimis: Munkatapasztalat-szerzés céljából nyújtható bérköltség támogatás, legfeljebb 90 napra, a munkaviszonyban foglalkoztatott személy munkabére és szociális hozzájárulási adója legfeljebb száz százalékának megfelelő összegű támogatásával. Célja egyrészt oldani a munkáltatók előítéleteit (a munkavállaló munkavégző képességének, munkabírásának megismertetése által), másrészt, hogy a résztvevők önmaguk is meggyőződjenek arról, hogy alkalmasak a képzettségük, a képességeik, a korábbi szakmai tapasztalataik alapján a valós munkafeltételek között zajló munkavégzésre.

  2. „legfeljebb 10+5” – de minimis: Csak a programba lépéskor ISCED 1-2 kategóriába tartozó (alacsony iskolázottságú) fiataloknak nyújtható. Legfeljebb 10 hónapig: a munkabér és a ténylegesen fizetendő szociális hozzájárulási adó 100 százalékos megtérítése, legfeljebb a minimálbér másfélszerese és annak szociális hozzájárulási adója erejéig, és legfeljebb további 5 hónapig: támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség a támogatási időszak felével megegyező időtartamban.

  3. „legfeljebb 6+3” – de minimis: A nem alacsony iskolázottságú (nem ISCED 1-2 kategóriába tartozó) fiatalok esetében nyújtható. Legfeljebb 6 hónapig: a munkabér és a ténylegesen fizetendő szociális hozzájárulási adó 100 százalékos megtérítése, legfeljebb a minimálbér — ISCED 3-8 kategóriába tartozók esetén a garantált bérminimum — másfélszerese és annak szociális hozzájárulási adója erejéig, és legfeljebb további 3 hónapig: támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség a támogatási időszak felével megegyező időtartamban.

 • Jogszabályok:

  • A bérköltség támogatások tekintetében figyelemmel kell lenni az Flt. 19/B. § (3) bekezdésében és a 6/1996. (VII. 16.) MÜM rendelet 11/A. §-ában foglalt szabályokra, illetve a vonatkozó uniós szabályozásra.

  • Ezek a bérköltség támogatások csak de minimis támogatásként nyújthatók, tehát a támogatott vállalkozásokra nézve az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. Egy és ugyanazon vállalkozásnak bármilyen forrásból odaítélt de minimis támogatások támogatástartalma három egymást követő év alatt tagállamonként nem haladja meg a 200 000 euronak (ideértve a közúti személyszállítást is), közúti kereskedelmi árufuvarozás esetén 100 000 euronak megfelelő forintösszeget.
 • A program, illetve a keretében elérhető támogatások részletei (tájékoztatók, kérelmi iratminták) előzetesen  az alábbi linkeken érhetők el:

  A konvergencia régiók esetében: GINOP-5.2.1-14-2015-00001 munkaerőpiaci program

  A Közép-magyarországi Régió esetében: VEKOP-8.2.1-15-2015-00001 munkaerőpiaci program

 

Jelentkezem most!